Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

19-01-2016

Kontrola trzeźwości w pracy

Pracodawca może zainicjować kontrolę trzeźwości pracownika, który stawił się do pracy lub w trakcie jej wykonywania, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu lub spożywania go w czasie pracy.

Od 1 lipca 2011 r. pracodawcy uzyskali uprawnienie do żądania przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracownika. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy może zażądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości pracownika, a takie badanie przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli policja lub straż miejska. Ustawa nie odnosi się natomiast do możliwości przeprowadzenia badania alkomatem przez pracodawcę. Co prawda przepisy nie zabraniają stosowania przez pracodawcę alkomatu, jednak pracodawca nie może zmusić pracownika do poddania się takiemu badaniu wykonywanemu przez pracodawcę alkomatem, chyba że pracownik wyrazi zgodę na badanie.

Należy podkreślić, iż na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy, a okoliczności stanowiące podstawę decyzji o niedopuszczeniu do pracy powinny być podane pracownikowi do wiadomości.


Podstawa prawna:Art. 17 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286)