Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

16-02-2016

Termin na złożenie PIT-ów upływa z końcem lutego.

Do końca lutego płatnicy muszą wysłać PIT-11 do Urzędu Skarbowego oraz do podatników – aktualnie jedyną dostępną formą ich złożenia w US jest forma elektroniczna.

Od 2015 r. wprowadzony został obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej w odniesieniu do płatników, zatrudniających więcej niż pięciu pracowników.

W tym przypadku termin na przesłanie do US w formie elektronicznej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) upływa z końcem lutego. Wyjątek stanowią płatnicy, którzy zatrudniają do pięciu pracowników – oni mają wybór i mogą złożyć deklaracje w formie papierowej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem, że termin na ich złożenie w formie papierowej jest krótszy i upłynął z końcem stycznia. Teraz każdy płatnik, który dotychczas nie złożył jeszcze informacji rocznej w US, zobowiązany jest do jej złożenia elektronicznie.
Płatnicy mogą w tym celu udzielić pełnomocnictwa do złożenia w ich imieniu e-deklaracji, korzystając z wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisem art. 80a § 2a Ordynacji Podatkowej (Dz.U. z 2012 r., Poz. 749 z późn. zm.), którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337).

Pracodawcy zatrudniający do 5 pracowników, którzy skorzystali z możliwości przesłania do Urzędu Skarbowego deklaracji w formie papierowej, nie byli zobligowani do jednoczesnego przesłania tej informacji pracownikom. Zgodnie z przepisami niezależnie od tego, w jakiej formie płatnik przesłał PIT-11 do US, informacja o wysokości dochodów musi trafić do pracowników w formie papierowej do końca lutego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r., Poz. 749 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337)