Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

19-04-2016

Pracownikowi na wypowiedzeniu przysługuje zwolnienie na szukanie pracy

Pracownik, któremu wręczono wypowiedzenie Umowy o pracę, może skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy. W okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy jest uprawnieniem pracownika, który otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, o ile okres wypowiedzenia trwa co najmniej dwa tygodnie. Wymiar takiego zwolnienia uzależniony jest od długości okresu wypowiedzenia.

I tak w przypadku dwutygodniowego oraz jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z dwóch dni roboczych zwolnienia. Z kolei gdy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, to pracownikowi przysługuje 3 dni robocze zwolnienia na poszukiwanie pracy – dotyczy to także skróconego okresu wypowiedzenia w trybie art. 36(1) § 1 KP.

W okresie korzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które obliczane jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Powyższe uprawnienie przysługuje wyłącznie w okresie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Oznacza to, że taki przywilej nie przysługuje pracownikowi, który sam złoży wypowiedzenie, ani gdy rozwiązanie umowy nastąpi za porozumieniem stron, nawet jeśli okres pomiędzy podpisaniem porozumienia a rozwiązaniem umowy jest odległy. Należy przy tym podkreślić, że prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi niezależnie od przyczyny wypowiedzenia, czyli zarówno gdy następuje ono z przyczyn leżących po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Ponadto z tego uprawnienia może skorzystać również pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy i nie przyjął nowych warunków, zaproponowanych przez pracodawcę. Jednakże zwolnienie na poszukiwanie pracy będzie przysługiwało dopiero po odrzuceniu zaproponowanych nowych warunków pracy i płacy, czyli od chwili przekształcenia wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie definitywne.

Co ważne, pracownik powinien uzgodnić z pracodawcą termin wykorzystania dni na poszukiwanie pracy i nie może sam podjąć decyzji o niestawieniu się do pracy, gdyż takie zachowanie może zostać potraktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, pozwalających pracodawcy na skorzystanie z uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że zwolnienie na poszukiwanie pracy ma charakter celowy i powinno zostać wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednakże pracodawca nie może uzależniać udzielenia takiego zwolnienia np. od udokumentowania faktu uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Za uzasadnioną należy jednak uznać odmowę, gdy np. pracownik poinformował wcześniej pracodawcę, iż znalazł już nową pracę, a następnie żąda udzielenia zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Kodeks pracy nie przewiduje jednak żadnych sankcji za odmowę udzielenia dni na poszukiwanie pracy przez pracodawcę, nawet w przypadku umyślnego działania. Co więcej niewykorzystane dni nie są rekompensowane w jakiejkolwiek formie, a w szczególności nie przysługuje za nie chociażby ekwiwalent pieniężny.

Podstawa prawna:
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)