Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

14-06-2016

Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu zatrudnienia, który liczony jest poprzez sumowanie okresów zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę danego pracownika i wynosi odpowiednio:

- 20 dni w przypadku zatrudnienia poniżej 10 lat,

- 26 dni w przypadku zatrudnienia co najmniej przez 10 lat.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość zaliczenia ukończonych okresów nauki do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Przepisy prawa pracy ściśle wskazują jakie okresy nauki można zaliczyć do stażu urlopowego i jaki jest ich wymiar. Co ważne, jak już wskazano powyżej, zasadą jest zaliczenie do stażu urlopowego jedynie okresu ukończonej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, wymienionych w przepisie art. 155 KP. Z kolei naukę w danej szkole uznaje się za ukończoną, gdy uzyskane zostanie świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie nauki w danej szkole, np. dyplom ukończenia studiów.

Zgodnie z kodeksem pracy do stażu urlopowego wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

5) szkoły policealnej - 6 lat,

6) szkoły wyższej - 8 lat.

Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Jednakże ukończenie szkoły „wyższego stopnia” pochłania okres pobierania nauki w szkole „niższego stopnia”, a do stażu urlopowego wlicza się okres przewidziany dla szkoły „wyższego stopnia”. Co więcej nie sumuje się również okresów pobierania naukę w czasie zatrudnienia, ale w takim przypadku do stażu urlopowego wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki w czasie zatrudnienia, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Przykładowo osoba która ukończyła liceum, a następnie podjęła pracę, którą łączyła z pobieraniem nauki w jednorocznej szkole policealnej, po jej ukończeniu będzie miała 6-cio letni staż urlopowy. Oznacza to, że po przepracowaniu kolejnych czterech lat, nabędzie prawo do 26 dni urlopu.

Pracownik obowiązany jest udokumentować fakt ukończenia szkoły, uprawniającej go do skorzystania z wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie przedstawi świadectwa ukończenia szkoły danego rodzaju, to pracodawca nie ma podstaw do zaliczenia mu danego okresu do stażu urlopowego.

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)