Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

03-11-2014

Przypominamy W dniu 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca m.in. przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym.

Zgodnie z art. 155 (1) i art. 155 (2) Kodeksu pracy:

Art. 1551 [Urlop w wymiarze proporcjonalnym]

§ 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.
§ 21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.
§ 3.(uchylony)

Art. 1552 [Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego]

§ 1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

1) urlopu bezpłatnego;
2) urlopu wychowawczego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
4) tymczasowego aresztowania;
5) odbywania kary pozbawienia wolności;
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3-6, przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

W praktyce pracownik przebywający na urlopie wychowawczym i powracający do pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego na następujących zasadach:

1) w przypadku, gdy pracownik rozpoczął urlop wychowawczy po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym i w tym samym roku kalendarzowym pracownik powraca do pracy, to nie następuje proporcjonalne obniżenie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopy wypoczynkowego

Przykład: pracownik rozpoczął urlop wychowawczy w dniu 15.01.2014 r. i w dniu 15.11.2014 r. powraca do pracy.

2) W przypadku, gdy pracownik rozpoczął urlop wychowawczy jednego roku kalendarzowego, a zakończył w kolejnym roku kalendarzowym, za ten drugi rok urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu

Przykład: pracownik poszedł na urlop wychowawczy w dniu 1.11.2013 r. i powrócił do pracy w dniu 31.10.2014 r., wtedy za 2014 r. urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Ważne:
w powyższym przykładzie urlop wypoczynkowy za 2013 r. nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu, ponieważ pracownik nabył do niego prawo w pełnym wymiarze w dniu 1.1.2013 r.