Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-01-2015

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej a wyrok wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Zgodnie z art. 773 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny - sądowy czy administracyjny - ma dalej prowadzić w trybie właściwym dla danego organu łącznie egzekucje z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg egzekucji. Sąd wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorąc pod uwagę stan każdego z postępowań egzekucyjnych, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane, wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia, z zastrzeżeniem § 2, 2(1) i 2 (1a).

Jak wynika z powyższego przepisu, prowadzenie egzekucji sądowej na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4 kpc, tj. orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowi wyjątek i w takim przypadku, łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik.

Nie będzie tu miał zastosowania przepis par. 1 art. 773 kpc, jak przy "standardowym" zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową.