Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

11-05-2015

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z art. 179³ KP, uprawnienie do rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przysługuje wyłącznie pracownicy, która nie później niż 14 dni po porodzie złożyła pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. w trybie art. 179¹ KP. W powyższej sytuacji pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy, a pracodawca obowiązany jest uwzględnić taki wniosek, który powinien zostać złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracownica nie poniesie ujemnych konsekwencji w związku z wcześniejszą rezygnacją z korzystania z urlopu rodzicielskiego i powrotem do pracy. Ponadto niewykorzystany urlop lub jego część może wykorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje natomiast pracownikowi, który złożył wniosek w terminie 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, tj. w trybie art. 182¹ª § 4 KP.

Oznacza to, że rezygnacja z urlopu rodzicielskiego dotyczy wyłącznie sytuacji, w której pracownica z góry deklaruje zamiar wykorzystania zarówno dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego w pełnych przysługującym jej wymiarach. Nie dotyczy więc wniosków złożonych później. Złożenie takiego łącznego wniosku o udzielenie urlopów nie oznacza jednak konieczności wykorzystania ich w pełnym wymiarze, ani też nie uniemożliwia ich podziału między rodziców. Pracownicy, która złożyła taki wniosek, przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i związane z tym prawo powrotu do pracy. Jak wskazują komentatorzy, takie rozwiązanie odpowiada potrzebom praktyki, ponieważ podejmując decyzję o sposobie wykorzystania uprawnień przysługujących w związku z urodzeniem dziecka trudno jest przewidzieć wszystkie możliwe okoliczności z rocznym wyprzedzeniem. Mogą następnie wystąpić takie sytuacje osobiste lub zawodowe, które będą wymagać wcześniejszego powrotu do pracy. Należy jeszcze podkreślić, że pracownica nie poniesie ujemnych konsekwencji w związku z wcześniejszą rezygnacją z korzystania z urlopu rodzicielskiego i powrotem do pracy, a jak już wspomniano niewykorzystany urlop lub jego część może wykorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko.