Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-06-2015

Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112), osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługuje do pięciu dni wolnych od pracy, w związku z wykonywaniem zadań w komisji wyborczej, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień pracowniczych, jednak bez prawa do wynagrodzenia.

Za pracę w komisji wyborczej osoby wchodzące w ich skład otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, które do limitu 2280 zł, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym – mimo to płatnik zobowiązany jest wystawić i przekazać tym osobom PIT-R, a także przekazać go Urzędowi Skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Pracownik korzystający z takich dni wolnych powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, które musi być podpisane przez przewodniczącego komisji wyborczej, w której skład wchodził oraz opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.