Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

22-06-2015

Wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, należy pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 38 Kodeksu Pracy, który stanowi o konieczności konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Zakładowa organizacja związkowa ma 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na zgłoszenie zastrzeżeń. Chodzi tutaj o 5 dni kalendarzowych, ale należy pamiętać o pewnych zastrzeżeniach przy liczeniu tego terminu.


Art. 38 Kodeksu Pracy normuje tryb wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z pracownikowi, który należy do zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z powyższym przepisem, o zamiarze wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony pracodawca zobowiązany jest powiadomić zakładową organizację związkową, która reprezentuje tego pracownika. Organizacja ta ma 5 dni na zgłoszenie pracodawcy umotywowanych zastrzeżeń, jeśli uzna, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione. Pięciodniowy termin określony w art. 38 § 2 KP liczony jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 111 i 115 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 KP), czyli jest to 5 dni kalendarzowych, ale z zastrzeżeniem, że nie wliczamy dnia, w którym nastąpiło zawiadomienie organizacji oraz że jeśli koniec terminu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela lub święto), to termin upływa w dniu następnym i dopiero po tym „następnym” dniu można takiemu pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę. Np. jeśli pracodawca zawiadomi organizację we wtorek, to termin na zgłoszenie zastrzeżeń upłynie w poniedziałek (gdyż niedziela jest dniem wolnym), czyli dopiero we wtorek pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę.
Należy pamiętać, że za dzień zawiadomienia uznaje się dzień doręczenia organizacji związkowej zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia, a nie dzień wysłania przesyłki (ciężar dowodu w zakresie początkowego dnia terminu spoczywa na zawiadamiającym).
Ponadto warto przypomnieć, że obowiązek konsultacji został wyłączony w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.