Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

27-07-2015

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną oraz niewypłacone składniki wynagrodzenia zmarłego pracownika?

Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
1) małżonkowi;
2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uprawnionymi do renty rodzinnej są dzieci, które w chwili śmierci pracownika nie ukończyły 16 lat albo kształciły się szkole przed ukończeniem 25. roku życia albo po ukończeniu 25 lat kształciły się będąc na ostatnim roku studiów. Odprawa pośmiertna przysługuje bez względu na wiek w chwili śmierci pracownika dzieciom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji oraz dzieciom, których całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki w szkole.
Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy kwoty.
Odprawę pośmiertną przypadającą małoletnim dzieciom należy wypłacić opiekunowi prawnemu małoletnich.
Natomiast pozostałe do wypłaty wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, premie itd. zgodnie z treścią art. 63 (1) Kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika przechodzą, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
A zatem krąg osób uprawnionych do tych świadczeń będzie identyczny jak przy odprawie pośmiertnej. I tak samo jak przy odprawie, uprawnionym do pobrania w imieniu małoletnich jest ich opiekun prawny.
Podstawa prawna:
Art. 93 Kodeksu pracy, art. 63 (1) Kodeksu pracy, art. 67-71 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 748).