Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

24-08-2015

Wynagrodzenie pracownika w czasie choroby.

W przypadku choroby pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wypłacane jest w odpowiedniej wysokości, przez pracodawcę lub przez ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

W okresie niezdolności do pracy pracownika, spowodowanej chorobą, pracownikowi przysługuje:

  • wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę – do 33 dni w roku kalendarzowym (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – do 14 dni w ciągu roku, później świadczenia takiemu pracownikowi wypłaca ZUS),
  • zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS – od 34 dnia niezdolności w roku kalendarzowym – przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy nie dłużej niż przez 270 dni,

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy wypłacane jest w wysokości 80% wynagrodzenia pracownika, za każdy dzień niezdolności, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% wynagrodzenia.

Jednakże pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność spowodowana jest wypadkiem w drodze do lub z pracy, chorobą przypadającą w okresie ciąży lub poddaniem się badaniom na dawcę.

W przypadku nieobecności pracownika z powodu choroby, pracownik obowiązany jest udokumentować niezdolność do pracy, aby otrzymać przysługujące mu świadczenia. Pracownik ma 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego, wydawanego na formularzu ZUS ZLA. Niedochowanie terminu skutkuje obniżeniem należnego zasiłku o 25% za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia, począwszy od ósmego dnia niezdolności do pracy określonej zwolnieniem – wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik udowodni, że z przyczyn od siebie niezależnych, nie miał możliwości dostarczenia zwolnienia w terminie. Jednakże od stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów, dotycząca wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich. W efekcie zmian zwolnienie lekarskie będzie wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane automatycznie do ZUS-u i pracodawcy.

Co do zasady podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po dokonaniu potrąceń na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru uwzględnia się także składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. Kwartalne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie wymiaru w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne, uwzględnia się w podstawie wymiaru w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku ponownego zachorowania, podstawa zasiłku jest ustalana na nowo, jeżeli przerwa pomiędzy zachorowaniami wynosi co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe.

Podstawa prawna:
Art. 92 Kodeksu Pracy (teks jedn. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1502 z późn. zmianami)
art. 11, art. 36-47 oraz art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., Poz. 159 z późn. zmianami)