Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

07-09-2015

Oddelegowanie niemożliwe w przypadku pracownika na zastępstwo.

Nie można oddelegować pracownika zatrudnionego na zastępstwo do innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP, co wynika ze specyficznego charakteru umowy na zastępstwo, która zawierana jest w celu wykonania konkretnej pracy.

Pracodawca nie ma możliwości oddelegować do innej pracy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa. Specyfika umowy na zastępstwo polega na tym, iż umowę tę zawiera się do wykonywania konkretnej pracy, czyli pracy wykonywanej przez wskazanego imiennie nieobecnego pracownika. Mimo, iż przepisy nie formułują zakazu powierzania innej pracy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo, taki zakaz wynika właśnie z istoty tej umowy o pracę.

Powyższe oznacza, że umowa zawarta w celu zastępstwa konkretnego pracownika nie daje możliwości delegowania takiego pracownika na miejsce innego pracownika. Jeżeli bowiem pracodawca zatrudnił pracownika na miejsce konkretnej osoby (wskazanej z imienia i nazwiska), to nie ma możliwości teraz przenieść jej na miejsce innego pracownika.

W razie, gdy pracodawca nie ma już potrzeby zatrudniania pracownika na stanowisku zastępowanego pracownika, może na mocy porozumienia stron rozwiązać umowę na zastępstwo i np. zawrzeć umowę na okres próbny na to inne stanowisko.

Podstawa prawna:
art. 25 §1, 33(1), 42 § 4 Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)