Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

20-10-2015

Rozwiązanie Umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

Zawarcie umowy o pracę nie jest tożsame z terminem nawiązania stosunku pracy, bowiem stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Jakie w związku z tym obowiązują zasady w zakresie rozwiązania takiej umowy w okresie pomiędzy zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy.

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia świadczenia pracy przez pracownika, a jeżeli takiego terminu nie wskazano, stosunek pracy nawiązuje się z dniem zawarcia umowy. Oznacza to, że samo zawarcie umowy o pracę nie zawsze tożsame jest z nawiązaniem stosunku pracy. Strony mogą zawrzeć umowę o pracę i ustalić w niej odległy termin rozpoczęcia pracy przez pracownika, tzn. odwlec w czasie nawiązanie stosunku pracy. Co ważne przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń czasowych w tym zakresie.
W takim przypadku możliwa jest sytuacja, że w trakcie okresu pomiędzy zawarciem umowy a rozpoczęciem pracy u jednej ze stron nastąpi zmiana sytuacji i strona ta nie będzie dłużej zainteresowana współpracą. Jednakże skoro doszło do zawarcia umowy, to taka umowa jest wiążąca dla stron, co oznacza, że musi być rozwiązana w odpowiednim trybie. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące rozwiązywania umowy o pracę. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie przez strony porozumienia rozwiązującego taką umowę. Jednakże jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, to zostaje wypowiedzenie umowy na zasadach ogólnych.

Podobnie uważa Sąd Najwyży, który stoi na stanowisku, że jeśli strony w umowie wskazały dzień rozpoczęcia pracy późniejszy niż data zawarcia umowy to w okresie tym może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2007 r., II PK 56/07)

Pogląd ten jest uzasadniony również tym, że z żadnego obowiązującego przepisu prawa nie wynika zakaz rozwiązania (w tym rozwiązania za wypowiedzeniem) umowy o pracę przed nawiązaniem się stosunku pracy. Brak również przepisów, które uzależniałyby możliwość rozwiązania takiej umowy wyłącznie w okresie zatrudnienia, liczonego od daty nawiązania się stosunku pracy. Art. 36 § 1 k.p., dotyczący wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony posługuje się pojęciem "okresu zatrudnienia" wyłącznie dla potrzeb ustalenia długości okresu wypowiedzenia, nie odnosi się jednak do samej możliwości wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem się okresu zatrudnienia. Oznacza to, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony nie jest uzależniona od rozpoczęcia się okresu zatrudnienia. Za okres wypowiedzenie dokonanego przed nawiązaniem się stosunku należy uznać w tej sytuacji okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p. w związku to brakiem okresu zatrudnienia, do którego można by wliczyć ewentualny okres zatrudnienia, o którym stanowi art. 36 § 11 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia. W przypadku do umów terminowych również należy stosować przepisy kodeksowe. W związku z tym możliwość wypowiedzenia Umowy na czas określony uzależniona będzie przede wszystkim od przewidzianego czasu trwania Umowy (co najmniej 6 miesięcy) i zawarcia w umowie klauzuli dotyczącej wypowiedzenia.

Należy pamiętać, że okres pomiędzy zawarciem umowy a wyznaczonym w umowie dniem rozpoczęcia pracy nie jest okresem zaliczającym się do okresu zatrudnienia pracownika, zatem pracownikowi w tym czasie nie przysługują prawa wynikające ze stosunku pracy.


Podstawa prawna:
Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)