Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

03-11-2015

Nie zawsze nowego pracownika trzeba kierować na badania wstępne.

Od kwietnia br. nie trzeba kierować na badania wstępne osób ponownie przyjmowanych do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli zatrudnienie następuje w ciągu 30 dni oraz osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, pod warunkiem że przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a jednocześnie pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy takiego pracownika. Dotyczy to także zatrudnienia osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Od kwietnia br. obowiązują nowe przepisy, wprowadzające ułatwienia w zakresie wstępnych badań lekarskich (Zapraszamy do zapoznania się artykułem w Newsletterze Nr 5/2015)

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 229 § 1 (1) pkt 2) Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Jak wynika z powyższego, przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy). W celu umożliwienia takiego porównania i zwolnienia z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wprowadzone zostały stosowne zmiany.

Zgodnie z § 2 ust. 5 ww. Rozporządzenia badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
- w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o którym mowa w § 4 Rozporządzenia.
Z kolei § 4 Rozporządzenia stanowi, iż badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Skierowanie powinno zawierać:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
4) opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Rozporządzenie wprowadza nowy wzór skierowania na badania lekarskie, który stanowi załącznik nr 3a do Rozporządzenia.

Przykład:
Pracownik był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, a warunki pracy oraz zagrożenia na stanowisku pracy zostały wskazane w skierowaniu na badania lekarskie. U przyszłego pracodawcy taka osoba byłaby zatrudniona na analogicznym stanowisku, a warunki pracy i zagrożenia na stanowisku pracy pokrywałyby się z tymi wskazanymi w skierowaniu od poprzedniego pracodawcy i zaświadczeniu lekarskim. W mojej ocenie w takim przypadku kierowanie ponownie na wstępne badania lekarskie nie jest konieczne.

Podstawa prawna:
229 § 1 (1) pkt 2) Kodeksu Pracy
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.)