Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

01-12-2015

Zawierając z pracownikiem kolejną umowę można w niej postanowić o wykorzystaniu w trakcie jej trwania zaległego urlopu.

Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego, jeśli pracownik i pracodawca zawierają kolejna umowę o pracę bezpośrednio po ustaniu poprzedniej Umowy albo strony postanowią o wykorzystaniu przez pracownika urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę.

Zgodnie z art. 171 par. 3 KP „Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.” Powyższe uregulowanie związane jest z zasadą, że urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi w naturze, a wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić wyjątkowo.

Jak wynika z powyższego, pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego, jeśli wystąpią dwie przesłanki:
1) pracownik i pracodawca zawierają kolejna umowę o pracę bezpośrednio po ustaniu poprzedniej umowy;
2) strony postanowią o wykorzystaniu przez pracownika urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę.

W takiej sytuacji urlop wypoczynkowy zostaje udzielony w naturze w okresie obowiązywania kolejnej umowy o pracę.

Co ważne w doktrynie wskazuje się, że za umowę o pracę zawartą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę należy uznać umowę zawartą pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, najpóźniej następnego dnia po ustaniu poprzedniej umowy o pracę. Dotyczy to także przypadku, gdy umowa o pracę przewiduje nawiązanie stosunku pracy w terminie późniejszym, niż data zawarcia umowy.

Postanowienie o wykorzystaniu urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę może znaleźć się w treści nowej umowy lub w odrębnym porozumieniu stron w tym zakresie. Forma tej czynności jest zależna od woli stron.
Jeśli jednak strony nie zawrą porozumienia i nie postanowią nic w tym zakresie w nowej umowie, pracodawca będzie obowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.


Podstawa prawna:
art. 171 par. 3 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)