Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy - wraz z wprowadzeniem przepisów o minimalnej stawce godzinowej zmienia się zakres kompetencji PIP.

18-01-2017

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, w wysokości nie mniejszej niż 13 zł za godzinę wykonywania zlecenia bądź świadczenia usług.

Przypominamy, że wraz z nowelizacją ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008), zmianie uległy przepisy ustawy dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640 ze zm.), dalej jako „ustawa o PIP”.

W efekcie w/w nowelizacji zakres zadań PIP został poszerzony o kontrolę wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Rozszerzono także grupę podmiotów podlegających kontroli PIP o przedsiębiorców, a także inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Co więcej, Inspektorzy Pracy uprawnieni zostali do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o PIP, oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Ponadto właściwe organy PIP zostały uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Należy podkreślić, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wypłacanie zleceniobiorcy lub usługobiorcy stawki godzinowej niższej niż obowiązująca stawka minimalna stanowi wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

 

Autor: Hanna Gałęzowska