Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Świadectwo pracy nie stanowi oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy.

13-07-2016

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 maja 2012 r., sygn. akt II PK 238/11

Teza

I. 1. Wydanie świadectwa pracy jest skutkiem rozwiązania stosunku pracy (art. 97 § 1 zdanie pierwsze KP), w związku z czym nie zastępuje oświadczenia woli pracodawcy w tym zakresie.

2. Niezachowanie formy pisemnej odwołania ze stanowiska równoznacznego z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 70 § 1[1] KP) oznacza jego niezgodność z prawem i uzasadnia roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 56 i 58 w związku z art. 69 KP.

II. 1. Wykładnia językowo - logiczna art. 97 § 1 zd. 1 KP musi prowadzić do wniosku, że wydanie świadectwa pracy jest skutkiem rozwiązania stosunku pracy, w związku z czym nie zastępuje (i nie może zastępować) odpowiednich oświadczeń woli pracodawcy w tym zakresie. Wynika to z faktu, iż rozwiązanie stosunku pracy jest czynnością prawną i realizuje się wyłącznie poprzez oświadczenie woli złożone pracownikowi przez przedstawiciela pracodawcy w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu pracy właściwych dla tej czynności (w przypadku odwołania chodzi o oświadczenie woli złożone na podstawie art. 70 KP). Dlatego też wspomniane oświadczenie woli nie może być zastąpione przez samo tylko stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy w doręczonym pracownikowi świadectwie pracy.

2. Niedochowanie wynikającego z art. 70 § 1[1] KP wymogu formy pisemnej świadczy o wadliwości (niezgodności z prawem) odwołania, przez co - wobec braku wyłączeń w tym zakresie zawartych w treści art. 69 KP - może uzasadniać roszczenie od odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 56 KP i art. 58 KP w związku z art. 69 KP. Podobnie może uzasadniać roszczenie o odszkodowanie niedochowanie przez pracodawcę innych wymogów wynikających z przepisów szczególnych.

W powyższym orzeczeniu SN wskazał, że rozwiązanie umowy o prace nie może nastąpić wskutek wydania świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy jest czynnością następczą i nie może zastępować oświadczenia woli pracodawcy, w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Wynika to również z tego, że świadectwo pracy zawiera oświadczenie wiedzy, a nie oświadczenie woli. Należy wskazać, że oświadczenie woli nie może zostać zastąpione wyłącznie stwierdzeniem rozwiązania stosunku pracy w doręczonym pracownikowi świadectwie pracy. Dopiero bowiem złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści powoduje rozwiązanie umowy o pracę, co w konsekwencji rodzi obowiązek wystawienia i wydania pracownikowi świadectwa pracy. Zawarta w świadectwie pracy informacja o sposobie rozwiązania stosunku pracy ma więc jedynie stanowić potwierdzenie złożenia stosownego oświadczenia woli, o rozwiązaniu stosunku pracy.

W uzasadnieniu SN podkreślił m.in., że „wydanie świadectwa pracy jest skutkiem rozwiązania stosunku pracy, w związku z czym nie zastępuje (i nie może zastępować) odpowiednich oświadczeń woli pracodawcy w tym zakresie. Wynika to z faktu, iż rozwiązanie stosunku pracy jest czynnością prawną i realizuje się wyłącznie poprzez oświadczenie woli złożone pracownikowi przez przedstawiciela pracodawcy w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu pracy właściwych dla tej czynności”.

 

Autor artykułu: Hanna Prusik