Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

01-12-2015

W lipcu 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmianie ulegną w szczególności zasady dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także regulacje kwestii związanych z wystawieniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub jej stopień.

W dniu 17 listopada br. ogłoszono ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy w zakresie finansowania PFRON. Zmiany dotyczą w szczególności zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON – w zakresie sposobu ich obliczania, wykorzystania oraz dokumentowania, a także dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ponadto przewidziano wprowadzenie sankcji za nieprawidłowości we wpłatach oraz nowe standardy dokumentowania niepełnosprawności (legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub jej stopień).
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy obowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Jednakże z wpłat tych zwolnieni są pracodawcy, u których występuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto pracodawca może obniżyć wpłaty na PFRON kupując usługi od pracodawcy zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych.

Obecnie pracodawca może uzyskać ulgę w wysokości maksymalnie 80% kwoty wpłaty do PFRON. Po wejściu w życie nowelizacji, tj. od lipca 2016 r. ulga wyniesie maksymalnie 50%. Dodatkowo przy wyliczaniu obniżenia brana będzie pod uwagę kwota minimalnego wynagrodzenia w danym roku (pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne), a także liczba pracowników niepełnosprawnych, co spowoduje zmniejszenie wartości udzielanych obniżeń we wpłatach. Ponadto skróceniu ulegnie okres na skorzystanie z ulgi, z dotychczasowych 12 do 6 miesięcy od uzyskania od pracodawcy udzielającego ulgi informacji o kwocie ulgi. Co istotne w wyniku powyższych zmian przy obliczaniu kwoty ulgi można będzie uwzględniać wyłącznie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę (to ograniczenie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.).

Ustawa nowelizująca wprowadza także nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców i przewiduje, że pracodawca sprzedający usługi wystawia informację o kwocie obniżenia, prowadzi ewidencję tych informacji, a także przekazuje miesięczną informację o kwocie obniżenia (do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystawił informację). W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości występujących w wystawianiu ulg jak i uchybienia obowiązków informacyjnych (takich jak m.in. wystawianie ulg przez podmiot nieuprawniony, zawyżanie kwot obniżenia, niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych) stosowane będą sankcje – kary pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od rodzaju przewinienia.
W wyniku nowelizacji wprowadzona zostanie nowa legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność. W legitymacji znajdzie się m.in. zdjęcie – co umożliwi identyfikację bez konieczności okazywania dodatkowego dokumentu ze zdjęciem, oraz okres ważności legitymacji (równy okresowi orzeczenia, lecz nie więcej niż odpowiednio 5 lub 10 lat). Z kolei w przypadku posiadania większej liczby orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja będzie wystawiana na podstawie ostatniego z tych orzeczeń.

Ponadto ustawodawca uregulował kwestię ubiegania się o dofinansowanie na pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Przewidziano również rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z wpłat na Fundusz, poprzez uzupełnienie go o zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Powyższa nowelizacja wchodzi w życie od dni 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów o legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność, które wejdą w życie 1 października 2016 r.