Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

15-12-2015

Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika.

Od 2016 r. Pracodawcy będą mogli przez rok otrzymać refundację kosztów zatrudnienia pracownika poniżej 30-tego roku życia, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od stycznia 2016 r. pracodawcy będą mogli skorzystać z refundacji z Funduszu Pracy zatrudnienia osób do 30-tego roku życia – taką możliwość daje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1814). Pracodawcy będą mogli przez rok otrzymać refundację kosztów zatrudnienia pracownika poniżej 30-tego roku życia, a refundacja będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednakże takiego pracownika pracodawca będzie zobligowany zatrudniać przez kolejne 12 miesięcy, ale już z własnych środków, pod groźbą zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami.

Zawarcie umów na powyższych warunkach możliwe będzie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 r., co oznacza że z projektu można skorzystać w latach 2016-2018. Z refundacji nie będą mogli jednak skorzystać pracodawcy, u których w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku doszło do zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy – ma to zapobiec zwalnianiu pracowników w celu skorzystania z powyższego programu.

O powyższych zmianach informowaliśmy Państwa również w Newsletterze Nr 9/2015, w dziale „Planowane zmiany w prawie pracy”


Czytaj w materiale źródłowym.