Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

19-01-2016

2 dni na opiekę w wymiarze dobowym lub godzinowym

Dwa dni opieki na dziecko będzie można wykorzystać w godzinach! Od stycznia to pracownik zdecyduje, czy skorzysta z dwóch dni, czy z 16 godzin zwolnienia.

Od 2 stycznia br. zmianie uległa treść art. 188 Kodeksu Pracy. Aktualnie pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do lat 14, będzie mógł na podstawie wskazanego przepisu, według własnego wyboru, skorzystać ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni (tak jak dotychczas) lub 16 godzin, zachowując prawo do wynagrodzenia. Niepełnoetatowiec skorzysta z tego uprawnienia w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu (niepełne godziny zwolnienia od pracy, należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny).

W praktyce powyższe oznacza, że pracownik będzie mógł korzystać ze swojego uprawnienia w sposób bardziej elastyczny, według własnego uznania – będzie mógł wybrać zwolnienie na poszczególne godziny lub dni pracy. Dotychczas pracownikowi przysługiwało wyłącznie zwolnienie w wymiarze dwóch dni.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 KP. Jednocześnie z pierwszym wnioskiem w danym roku kalendarzowym pracownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, w którym wskaże, w jakim wymiarze w danym roku kalendarzowym będzie korzystał ze zwolnienia w trybie art. 188 KP – w wymiarze godzinowym czy dniowym.

Omawiane zwolnienie jest uprawnieniem pracownika, z którego może on skorzystać tylko w danym roku kalendarzowym, w którym mu ono przysługuje, tzn. powyższe uprawnienie nie przechodzi na kolejne lata, a niewykorzystane przepada.

Uprawnienie do 2 dni zwolnienia na podstawie art. 188 KP przysługuje obojgu rodzicom, ale warto wiedzieć, że rodzice mogą podzielić się tym uprawnieniem i wykorzystać po jednym dniu.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268)