Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

02-02-2016

Nowy wzór Umowy o pracę od 22 lutego.

Poznaj nowy wzór Umowy o pracę!

W dniu 22 lutego 2016 r. zacznie obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Zmiana została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Wzór umowy o pracę został dostosowany do zmian wprowadzonych nowelizacją dotyczącą umów terminowych, których maksymalny czas trwania od 22 lutego wyniesie 33 miesiące (czytaj więcej). We wzorze znalazło się miejsce, w którym należy wskazać przyczynę, która uzasadnia zawarcie umowy na czas określony, na okres dłuższy niż 33 miesiące.

Powyższe rozporządzenie odnosi się również do drugiej nowelizacji, dotyczącej zmian w uprawnieniach pracownika rodzica, a mianowicie określono, że dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego, jak i dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego, powinny znajdować się w części B akt osobowych pracownika. Te zmiany obowiązują od 2 stycznia br.

Nowy wzór umowy o pracę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2015 r., Poz. 2005)