Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

16-02-2016

22 lutego startuje licznik dla umów terminowych!

Już od poniedziałku (22 lutego br.) startuje licznik dla zatrudnienia na podstawie umów terminowych! Od tej daty zacznie obowiązywać limit zatrudnienia na umowach na czas określony przez maksymalnie 33 miesiące, a z pracownikiem będzie można zawrzeć tylko trzy takie umowy.

Przypominamy, że już od najbliższego poniedziałku zacznie obowiązywać ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza ograniczenie nadużywania zawierania przez pracodawców umów na czas określony. Nowelizacja ta przewiduje:

1. Ograniczenie liczby rodzajów umów o pracę do trzech – zniknie rodzaj umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,
2. Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny, dopuszczając możliwość ponownego jej zawarcia z tym samym pracownikiem (pod pewnymi warunkami),
3. Zmianę zasad zatrudniania pracowników na umowach terminowych – limity „3 i 33”,
4. Zrównanie okresów wypowiedzenia umów terminowych z okresem wypowiedzenia umów bezterminowych, uzależniając okres wypowiedzenia od stażu zatrudnienia u danego pracodawcy,
5. Wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Najistotniejsza zmiana, polega na wprowadzeniu limitów zatrudnienia na podstawie umów terminowych. W wyniku nowelizacji, będzie można zawrzeć tylko 3 umowy o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, a maksymalny okres ich trwania wyniesie łącznie 33 miesiące (bez względu na okresy przerw w zatrudnieniu). Do powyższych limitów nie wlicza się jednak umowy na okres próbny.
Istotne znaczenie mają w tym zakresie przepisy przejściowe, które wskazują jak obliczyć liczbę umów o pracę na czas określony, które będą wliczane do nowego limitu trzech umów. W odniesieniu do umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy, jeśli dana umowa jest pierwszą umową danego pracownika, w dotychczasowym brzmieniu przepisów, to również po nowelizacji będzie to pierwsza umowa, ale z limitu trzech. Natomiast jeśli obecnie trwająca umowa jest drugą umową danego pracownika, w dotychczasowym brzmieniu przepisów, to również po nowelizacji będzie to druga umowa, ale z limitu trzech (dotychczas obowiązywał limit dwóch umów, a trzecia poczytywana była jako umowa o pracę na czas nieokreślony, o ile okres pomiędzy zawarciem kolejnej z umów, nie przekraczał miesiąca). Zawarcie czwartej umowy pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, bez względu na okresy przerwy w zatrudnieniu, będzie oznaczało zawarcie umowy na czas nieokreślony. Taki sam skutek nastąpi w przypadku zatrudnienia na okres dłuższy niż 33 miesiące, po upływie tego okresu.

Więcej o zmianach:
Omówienie zmian: Czytaj dalej w materiale źródłowym

Omówienie przepisów przejściowych: Czytaj dalej w materiale źródłowym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1220)
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)