Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

01-03-2016

Wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

W dniu 22 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2000), które reguluje sposób obliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, na podstawie art. 36(2) KP.

Zmiana Rozporządzenia związana jest ze zmianą Kodeksu Pracy wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220), która weszła w życie 22 lutego 2016 r. (Więcej: omówienie zmian, przepisy przejściowe).

Zmiany w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian wprowadzonych do Kodeksu Pracy. W § 5 Rozporządzenia dodany został ust. 2, w którym:

- w pkt. 1 uregulowano zasady obliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, tj. art. 36(2) KP;
- w pkt. 2 uregulowano kwestię wynagrodzenia za okres zwolnienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią z obowiązku świadczenia pracy, która to regulacja choć zawarta już od 2002 roku w Kodeksie Pracy, tj. w art. 179 ust. 5 KP, nie była dotychczas uregulowana w rozporządzeniu.

We wskazanych powyżej przypadkach do obliczenia należnego wynagrodzenia należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2000)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.)