Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

03-11-2014

Na posiedzeniu w dniu 23.10.2014 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą składkowanie przychodów członków rad nadzorczych oraz umów zlecenia. Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Przedmiotowa nowelizacja w zakresie art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmierza do rozszerzenia określonego w nim kręgu podmiotów podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym o osoby będące członkami rad nadzorczych. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami zostaną oni objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Przyjęto, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek będzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

W odniesieniu do umów zlecenia ustawodawca uznał za celowe zrównanie wykonywania umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że zgodnie z zaproponowaną zmianą, do umów zlecenia zastosowanie będzie miał przepis dotyczący kumulowania tytułów do ubezpieczeń w przypadku uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wejście w życie zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych planowane jest na dzień 1 stycznia 2015 r., za wyjątkiem ozusowania umów zlecenia, które to przepisy prawdopodobnie wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.