Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

01-01-2015

1.    Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) – z dniem 1 stycznia 2015r.
a)Podatek od auta służbowego używanego prywatnie – od 1 stycznia 2015 r.
b)Wstępne badania lekarskie – od 1 kwietnia 2015 r.

2.Tekst jednolity ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 90) – z dniem 19 stycznia 2015 r.

W najbliższym okresie w życie wchodzą następujące akty prawne:


1.Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) – z dniem 1 stycznia 2015r.

a)Podatek od auta służbowego używanego prywatnie – od 1 stycznia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając wartości pieniężne nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

b)Wstępne badania lekarskie – od 1 kwietnia 2015 r.

Powyższa ustawa wprowadza także zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 229 § 1 KP, od kwietnia wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1)osoby przyjmowane do pracy;
2)pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wyłączenie:

W § 1¹ tego przepisu przewidziano wyłączenie, na podstawie którego nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, osoby:
1)przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli zatrudnienie następuje w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym Pracodawcą;
2)przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, pod warunkiem że przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a jednocześnie pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy takiego pracownika. Dotyczy to także zatrudnienia osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Ważne jest, że z §1¹ nie stosuje się do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Takie osoby zawsze podlegają obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

2.Tekst jednolity ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – z dniem 19.01.2015 r.

Z dniem 19 stycznia 2015r. weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o dniach wolnych od pracy.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.