Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

01-03-2015

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy – projekt dotyczy wprowadzenia możliwości otrzymania przez pracownika dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy w tej samej wysokości, jak obecnie w przypadku pracy w niedzielę.

Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie nieuzasadnionego zróżnicowania stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy. Przede wszystkim chodzi o różnice w tej materii pomiędzy zasadami rekompensowania czasu za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Zdaniem projektodawcy zróżnicowanie to nie tylko nie ma racjonalnego uzasadnienia, ale przede wszystkim jest niekorzystne dla pracowników.

W obecnym brzmieniu art. 151³ KP pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Projekt przewiduje, że tylko i wyłącznie w przypadku złożenia wniosku przez pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, która dotyczy nieprzewidzianych sytuacji (np. układ kalendarza, nieobecność pracownika spowodowana chorobą, kończący się okres rozliczeniowy) pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151¹ § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

Jak podkreślił projektodawca zaproponowane rozwiązanie uelastycznia zasady rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika w dzień dla niego wolny od pracy, ale co jest zasadniczo ważne, jest zgodna z oczekiwaniami samych pracowników.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.