Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

03-04-2015

a.)   Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) – z dniem 1 stycznia 2015r. w zakresie: Wstępne badania lekarskie – od 1.04.2015 r.

b.)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

W najbliższym okresie w życie wchodzą następujące akty prawne:


a.)   Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) – z dniem 1.01.2015r. w zakresie: Wstępne badania lekarskie – od 1 kwietnia 2015 r.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662) wprowadza zmiany w zakresie wstępnych badań lekarskich, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 229 § 1 KP, od kwietnia wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wyłączenie:

W § 1 tego przepisu przewidziano wyłączenie, na podstawie którego nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim, osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli zatrudnienie następuje w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym Pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, pod warunkiem że przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a jednocześnie pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na stanowisku pracy takiego pracownika. Dotyczy to także zatrudnienia osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Ważne jest, że z §1 nie stosuje się do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Takie osoby zawsze podlegają obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim.

Powyższe zmiany mają zastosowanie wyłącznie do orzeczeń lekarskich wydanych po zmianie przepisów. Natomiast zaświadczenia wydane wcześniej zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednakże nie mogą stanowić podstawy do zrezygnowania z ponownych badań u lekarza medycyny pracy, przy zmianie pracodawcy.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.


b.)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

W dniu 16 lutego 2015 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z koniecznością dostosowania go do zmian w Kodeksie pracy, wprowadzonych ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2015 r. Powyższe rozporządzenie przewiduje novum w postaci wzoru skierowania na badania wstępne. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.