Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

29-05-2015

Strony stosunku pracy mogą wydłużać okres wypowiedzenia, a niejednokrotnie następuje to już z mocy przepisów o okresach wypowiedzenia
(Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 300/11)

W przedstawionym orzeczeniu SN wskazał, że w aktualnym stanie prawnym okresy wypowiedzenia nie zostały unormowane jako okresy sztywne, gdyż już sam ustawodawca wprowadził przepisy, na podstawie których okresy wypowiedzenia mogą być skracane wydłużane. W związku z tym strony stosunku pracy mogą w umowie o pracę wydłużyć okres wypowiedzenia, jeśli jest to korzystniejsze dla pracownika.

Teza

I. Okresy wypowiedzenia nie mają charakteru okresów sztywnych. Do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (art. 30 § 2[1] KP).

II.
1. Okresy wypowiedzenia mają charakter okresów minimalnych.
2. Do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli o wypowiedzeniu wcześniej, a w prawie obowiązują terminy wypowiedzenia.”

W przedstawionym orzeczeniu SN wskazał, że w aktualnym stanie prawnym okresy wypowiedzenia nie zostały unormowane jako okresy sztywne, gdyż już sam ustawodawca wprowadził przepisy, na podstawie których okresy wypowiedzenia mogą być skracane (jednakże wyłącznie w sytuacjach, gdy pozwala na to przepis) i wydłużane. SN podkreślił, że dopuszczalne jest ustanowienie przez strony stosunku pracy dłuższych okresów wypowiedzenia, niżby to wynikało z przepisów powszechnie obowiązujących, jednakże zastrzeżenie takie jest dopuszczalne tylko w sytuacji jednoczesnego respektowania normy zawartej w art. 18 § 2 KP, tzn. nie może być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Ponadto SN wyjaśnił jakie okresy zalicza się do okresu wypowiedzenia i zaznaczył, że okres wypowiedzenia zaczyna biec już z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę, mimo że ustawowy termin wypowiedzenia liczony jest od dnia wskazanego przez ustawodawcę. Oznacza to, że okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, a kończy się w terminach ustawowo oznaczonych (ostatni dzień miesiąca, sobota), musi bowiem wynosić wielokrotność tygodnia lub miesiąca.

SN w powyższym orzeczeniu niejednokrotnie zaznaczył, że do przedłużenia okresu wypowiedzenia dochodzi już z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia (które musza być bez zastrzeżeń respektowane) w sytuacji, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli o wypowiedzeniu wcześniej. W takiej sytuacji wymaga zaaprobowania pogląd, iż okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu. Okres wypowiedzenia jest bowiem zawsze czasem, który upływa między oświadczeniem woli o wypowiedzeniu, a rozwiązaniem stosunku pracy w terminie ustalonym zgodnie z prawem.

Czytaj dalej w materale źródłowym.