Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

06-10-2015

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną

W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustaw o Radzie Dialogu Społecznego. Rada zastąpi dotychczasową Komisję Trójstronną

W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Rada zastąpi dotychczasową Komisję Trójstronną. Zgodnie z ustawą Rada Dialogu Społecznego stanowi forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów założeń i aktów prawnych wniesionych przez rząd, co do zasady w terminie 30 dni, a jeśli rząd nie uwzględni opinii Rady, będzie musiał wyjaśnić to w uzasadnieniu do projektu przedłożonego Sejmowi. Ponadto Przewodniczący Rady, na mocy uchwały Rady, będzie mógł wystąpić do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów oraz do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją. Rada Dialogu Społecznego co roku do 20 dnia lutego będzie przekazywać rządowi swój program działania i sprawy priorytetowe dla rozwoju i trwałości dialogu społecznego. Pracodawcy i pracownicy mają w radzie taką samą liczbę przedstawicieli. Członków Rady powołuje Prezydent RP na wniosek odpowiednio każdej z organizacji pracowników i pracodawców oraz premiera. W pracach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele prezydenta, prezesa NBP oraz prezesa GUS. Ustawa przewiduje powołanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, które, podobnie jak dotychczas, będą realizować dialog czterech stron: pracowników, pracodawców, rządu (jego reprezentantem jest wojewoda) oraz strony samorządowej (którą reprezentuje marszałek województwa).


O pracach nad tą ustawą informowaliśmy już Państwa w Newsletterze nr 10/2015.