Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

20-10-2015

Oskładowanie umów zleceń

Zmiany w zasadach oskładkowania zleceń coraz bliżej. Przypominamy jakie zmiany w tym zakresie czekają nas od stycznia 2016 r.

Przypominamy, iż w dniu 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie druga część nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1831), w zakresie, w którym wprowadza zmiany w „oskładkowaniu” umów zleceń, w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Z założenia ustawa ta ma poprawić sytuację osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, a zmiany zakładają, że w przypadku zleceniobiorców składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane obowiązkowo co najmniej do poziomu płacy minimalnej.
Aktualnie co do zasady osoba zatrudniona na podstawie kilku umów zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu Umowy zawartej najwcześniej. Na swój wniosek osoba taka może jednak zostać objęta ubezpieczeniami z pozostałych umów, a mianowicie może wskazać, że chce podlegać ubezpieczeniom ze wszystkich podpisanych umów zlecenia, z wybranych przez siebie lub zamienić tytuł ubezpieczenia.
Powyższe reguły ulegną zmianie i od 1 stycznia 2016 r. wymienione powyżej osoby, spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnej pensji, będą podlegały ubezpieczeniom również z innych tytułów. Jednocześnie aktualna pozostaje zasada, że osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów (tj. praca nakładcza, umowa zlecenia, pozarolnicza działalność gospodarcza, funkcja posła w Parlamencie Europejskim oraz duchowny) objęta będzie obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej i nadal na swój wniosek będzie mogła zostać objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów, wybrać wszystkie tytuły, tylko niektóre lub je zmienić, jednakże tak jak już wskazano, o ile uzyskuje wynagrodzenie z takiej Umowy w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu – przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. płaca minimalna wzrasta i będzie to kwota 1850 zł brutto.
Dodatkowo w odniesieniu do zleceniobiorców prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą, wprowadzony zostanie obowiązek opłacania obowiązkowych składek z tytułu działalności, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście przedsiębiorca będzie mógł dobrowolnie opłacać składki na ZUS również ze zlecenia. Należy zaznaczyć, że wybór preferencyjnej składki ZUS przy działalności nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek ze zlecenia.