Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wchodzą w życie

17-11-2015

Pielęgniarki

W dniu 3 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1640). Celem ustawy było w szczególności zapewnienie udziału pielęgniarek i położnych w kształceniu innych zawodów medycznych, które wymagają współudziału pielęgniarek lub położnych bez obawy o utratę prawa wykonywania zawodu oraz ułatwienie dostępu cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

Nowelizacja przewiduje, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej uważa się także nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej. Oznacza to, że ustawodawca rozszerzył zakres działalności dydaktycznej pielęgniarek i położnych o kształcenie innych zawodów medycznych. Dotychczas czas poświęcony przez pielęgniarkę/położną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia innych zawodów medycznych, np. ratowników medycznych, nie był wliczany do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Ustawodawca skrócił długość stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej starających się o prawo wykonywania zawodu z 12 do 6 miesięcy. Co ważne odbycie takiego stażu nie będzie wymagało posiadania zezwolenia na pracę. Jednakże cudzoziemiec chcąc podjąć pracę pielęgniarki lub położnej w Polsce będzie musiał przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia, a także urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Ponadto nowelizacja zawiera nieuregulowane dotychczas kwestie, m.in. wprowadza możliwość zawnioskowania o wyrobienie duplikatu prawa wykonywania zawodu, w przypadku utraty tego dokument. Sprecyzowane zostały również niektóre budzące wątpliwości interpretacyjne przepisy, m.in. dotyczące wymiaru urlopu szkoleniowego. Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że urlop szkoleniowy pielęgniarki/położnej, podejmującej kształcenie podyplomowe na podstawie skierowania pracodawcy, która przystępuje do egzaminu państwowego (w wymiarze do 6 dni roboczych) przysługuje pielęgniarce/położnej niezależnie od 28 dni roboczych urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach.

Ustawodawca sprecyzował także, że okres 6 miesięcy przeszkolenia w celu ponownego wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Na podstawie znowelizowanych przepisów pielęgniarka/położna będzie musiała poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych o zamiarze zaprzestania wykonywania zawodu i wskazać przewidywany okres jego niewykonywania. Dodatkowo po wejściu w życie nowych przepisów osoby, które ukończyły liceum medyczne albo szkołę policealną/pomaturalną, która kształci w zawodzie pielęgniarki lub położnej oraz które spełniają ustawowe wymogi, mogą na swój wniosek uzyskać potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Nowelizacja przewiduje także zmiany regulacji dotyczących samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, dofinansowania szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych, a także w ustawie o systemie oświaty, w celu poprawy warunków opieki zdrowotnej udzielanej uczniom szkół publicznych, poprzez doprecyzowanie obowiązku szkół, dotyczącego wyposażenia gabinetów pielęgniarskich.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1640)