Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

19-01-2016

Zakaz stosowania weksli pracowniczych.

Pracodawca nie może żądać od pracownika wystawienia weksla, dla zabezpieczenia swoich roszczeń wobec pracownika. Taki weksel byłby z mocy prawa nieważny i nie można na jego podstawie dochodzić zaspokojenia roszczeń.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt II PK 159/10

Teza
I. Przepisy oraz zasady prawa pracy wykluczają możliwość zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika przy pomocy weksla. Taki weksel jest nieważny z mocy prawa, a nabywca weksla nie może dochodzić na jego podstawie zaspokojenia roszczenia.
II. Zawarte w Dziale V Kodeksu pracy przepisy prawa pracy normują całościowo (z wyjątkami usprawiedliwiającymi stosowanie nielicznych przepisów Kodeksu cywilnego) podstawy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy i wykluczają stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych na podstawie Prawa wekslowego.

W powyższym wyroku SN jednoznacznie rozstrzygnął, iż pracodawcy nie mogą żądać od pracowników, dodatkowego zabezpieczenia wekslowego, ponieważ pracownicy ponoszą już odpowiedzialność materialną na podstawie przepisów prawa pracy. SN stwierdził, że Dział V Kodeksu Pracy – odpowiedzialność materialna pracowników, wyczerpująco normuje podstawy i zasady odpowiedzialności pracowników za szkody, które pracownicy wyrządzają pracodawcy w trakcie pracy czy w związku z pracą. W tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego mogą być stosowane jedynie wyjątkowo, ale nie można zdaniem sędziów stosować zabezpieczeń wekslowych na podstawie Prawa wekslowego.
Powyższe rozstrzygnięcie należy ocenić pozytywnie, ponieważ nie sposób uznać za dopuszczalne, aby pracodawcy przysługiwały dwa odrębne tytuły dochodzenia roszczeń z racji szkody wyrządzonej mu przez pracownika, tzn. zarówno z tytułu przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników, a dodatkowo na podstawie abstrakcyjnego weksla.