Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

15-03-2016

Wypowiedzenie umowy o pracę to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania, a przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 października 2015r., sygn. akt II PK 265/14

Teza

I. 1. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości.
2. Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za uzasadnione, jeżeli jest podyktowane niewłaściwym wywiązywaniem się pracownika z obowiązków.
II. Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. Przyczyna wypowiedzenia nie musi w związku z tym mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za uzasadnione, jeżeli jest podyktowane niewłaściwym wywiązywaniem się pracownika z obowiązków. Podkreślić też należy, że przy rozstrzyganiu o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zajmującemu stanowisko kierownicze należy stosować ostrzejsze kryteria oceny jego pracy.

W powyższej sprawie SN uznał, że wypowiedzenie Umowy o pracę, jako jeden ze zwykłych, podstawowych sposobów jej rozwiązania, nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony Kodeks Pracy przewiduje, że wypowiedzenie takiej Umowy musi być uzasadnione, czyli w oświadczeniu o wypowiedzeniu musi zostać wskazana przyczyna wypowiedzenie. Jeśli pracownik odwoła się do sądu od takiego wypowiedzenia, to sąd pracy będzie badał, czy przyczyna wskazana w wypowiedzeniu była prawdziwa, tj. czy faktycznie wypowiedzenie Umowy o pracę było uzasadnione. W omawianej sprawie pracownik został zwolniony z powodu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków pracowniczych. W wypowiedzeniu pracodawca jako przyczynę wskazał niewykonanie polecenia wydanego przez przełożonego odnośnie do zakupu i wyposażenia podległych pracowników magazynu w odzież roboczą przed rozpoczęciem sezonu zimowego, nieterminowe akceptowanie faktur kosztowych i brak należytego nadzoru nad procesem obiegu faktur dotyczących magazynu kierowanego przez powoda, co miało skutkować opóźnieniem ze strony pozwanego pracodawcy w zapłacie należności dla dostawców i narażeniem pozwanego pracodawcy na szkodę w postaci obowiązku zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia oraz utratą wizerunku rzetelnego kontrahenta, brak znajomości programu komputerowego Q. służącego do prowadzenia i ewidencji stanów magazynowych w stopniu umożliwiającym należyte i prawidłowe wykonywanie przez powoda powierzonych obowiązków związanych z kierowaniem magazynem, brak aktualizacji weryfikacji stanów magazynowych w systemie D. dla nowych projektów.

Orzeczenia sądów obu instancji były różne – Sąd Rejonowy uznał wskazane przyczyny za nieprawdziwe i zasądził odszkodowanie za niezgodne z prawem i nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast Sąd Okręgowy, na skutek apelacji pracodawcy, zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. Sąd Okręgowy uznał, że pracodawca wykazał zasadność wypowiedzenia, zaś objęte nim przyczyny były konkretne i prawdziwe.

SN podzielił zdanie sądu drugiej instancji i oddalił skargę kasacyjną pracownika. Ponadto SN wskazał, że w przypadku potwierdzenia się wśród wskazanych przez pracodawcę przyczyn więcej niż jednej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, ocena zasadności podjętej decyzji musi być dokonywana łącznie, a nie osobno w stosunku do każdego ze stawianych pracownikowi zarzutów. SN wskazał, że w tej sprawie łączna ocena uchybień powoda w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, a szczególności niewykonanie polecenia służbowego w połączeniu z nieterminowym przekazaniem przełożonemu faktury, spowodowało, że wypowiedzenie umowy o pracę było uzasadnione. SN podkreślił, że w orzecznictwie SN utrwalone jest stanowisko, zgodnie z którym wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania, a w konsekwencji przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Natomiast wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za uzasadnione, jeżeli jest podyktowane niewłaściwym wywiązywaniem się pracownika z obowiązków. SN podkreślił ponadto, że przy rozstrzyganiu o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi zajmującemu stanowisko kierownicze, należy stosować ostrzejsze kryteria oceny jego pracy.