Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

01-01-2015

Chorego pracownika, który stawił się do pracy, można zwolnić (wyrok SN z dnia 11 lutego 2014 r. I PK 172/13).

Zgodnie z art. 41 KP, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeśli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zgodnie z art. 53 KP. Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę, musi być w tym przypadku połączone z faktyczną nieobecnością w pracy, spowodowaną w szczególności urlopem albo niezdolnością do pracy. W efekcie pracownik pozostaje pod ochroną wyłącznie w czasie nieobecności w pracy, a nie tylko w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Zatem o zakazie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza niezdolność do pracy, ale faktyczna nieobecność pracownika, spowodowana np. chorobą. Co ważne osoba, która jest obecna w pracy, czyli świadczy pracę lub jest gotowa do jej świadczenia, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem, nawet jeśli posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające jej niezdolność do pracy, tzn. formalnie jest niezdolna do pracy. W konsekwencji takiemu pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę na zasadach ogólnych. Wyjątkiem w tym przypadku jest wyłącznie sytuacja, gdy pracownik stawia się w zakładzie pracy w celu przedłożenia zwolnienia lekarskiego, lub innym podobnym, nie świadcząc pracy i jednocześnie nie będąc do tego gotowym. Potwierdzenie powyższego stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. (syng. akt I PK 172/13), w którym SN stwierdził, że art. 41 KP: „Nie zakazuje on dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę w czasie istnienia przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność, lecz w czasie nieobecności pracownika w pracy z tej przyczyny. Niezdolność do pracy z powodu choroby jest przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy, sama jednak niezdolność do pracy nie zastępuje i nie przesądza o nieobecności w pracy. Omawiany przepis łączy zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z faktyczną nieobecnością pracownika w pracy, a nie łączy go z obecnością w czasie trwania przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność.”

Czytaj dalej w materiale źródłowym.