Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

01-03-2015

Przewidziany w art. 39 KP zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu z upływem okresu jej trwania przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego umożliwiającego mu uzyskanie prawa do emerytury – tak stwierdził SN w wyroku z dnia 27 lipca 2011 r. (II PK 20/11).

W powyższej sprawie SN rozpatrywał sprawę pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę na półtora roku przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Pracownik domagał się odszkodowania z tytułu naruszenia tzw. ochrony przedemerytalnej. Sądy dwóch instancji odmówiły pracownikowi odszkodowania, ponieważ umowa o pracę i tak rozwiązałaby się na osiem miesięcy przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. SN podzielił ich stanowisko i w powyższym wyroku stwierdził, że umowa o pracę na czas określony, która ma skończyć się przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego, nie chroni go przed zwolnieniem – nie zapewnia mu więc ochrony określonej w art. 39 kodeksu pracy (zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego). Jak podkreślił SN, żeby pracownik był chroniony przed wypowiedzeniem, z jego umowy o pracę musi wynikać, że będzie zatrudniony w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. W sprawie, którą rozpatrywał SN, było inaczej, gdyż termin zakończenia umowy o pracę miał upłynąć jeszcze przed ukończeniem przez pracownika wieku emerytalnego. W efekcie pracownik nie był objęty ochroną przed zwolnieniem na podstawie art. 39 kodeksu pracy i pracodawca mógł wręczyć mu wypowiedzenie. Inaczej byłoby, gdyby okresowa umowa o pracę miała się zakończyć po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego – wtedy pracodawca nie mógłby jej wypowiedzieć, gdyż uniemożliwiłby w ten sposób pracownikowi "dopracowanie" prawa do emerytury.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.