Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

03-04-2015

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 września 1990 r., sygn. akt III PZP 15/90

Teza: Pracownik nie uzyskuje prawa do urlopu wypoczynkowego w okresie, za który przyznano mu odszkodowanie na podstawie art. 56 kodeksu pracy.

Sn wskazał, że z przepisu art. 153 Kodeksu pracy wynika, że prawo do urlopu wypoczynkowego można uzyskać tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale sama praca nie musi być faktycznie wykonywana. Na przykład pracownik nabędzie prawo do urlopu, gdy odpowiedni okres upłynie w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jednakże powyższa zasada czytana odwrotnie oznacza, że nie można uzyskać prawa do urlopu wypoczynkowego po zakończeniu trwania stosunku pracy, a więc w okresie pozostawania bez pracy. Okres, za który zasądzono pracownikowi odszkodowanie na podstawie art. 56 KP i który zgodnie z art. 51 § 2 KP i 61 KP wlicza się do okresu zatrudnienia, jest okresem pozostawania bez pracy. Zasądzenie takiego odszkodowania nie powoduje więc przedłużenia czasu trwania stosunku pracy o okres, za który zostało ono przyznane. Przepisy przewidują jedynie wliczenie tego okresu do okresu zatrudnienia – nie tworzą natomiast fikcji prawnej, że jest on takim okresem. Skoro więc okres, za który zasądzono odszkodowanie z art. 56 KP, jest okresem pozostawania bez pracy, to nie można w czasie tego okresu nabyć prawa do urlopu wypoczynkowego.

Powyższe stanowisko potwierdził SN w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 marca 2010 r. (sygn. akt II PK 265/09), w którym podkreślił, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem SN, pojęcie "okres pozostawania bez pracy", o którym mowa w art. 51 § 1 KP, należy rozumieć jako okres nieświadczenia pracy u pracodawcy, który dokonał wypowiedzenia niezgodnie z prawem. Okres ten nie jest okresem zatrudnienia ani okresem uznawanym za okres zatrudnienia, lecz jedynie okresem podlegającym wliczeniu do okresu zatrudnienia. W związku z tym pracownik przywrócony do pracy orzeczeniem sądu nie pozostaje w tym okresie w stosunku pracy. Dlatego za okres pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy orzeczeniem sądu, który podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje np. prawo do urlopu wypoczynkowego. Jak wskazał orzeczenie o przywróceniu do pracy jedynie restytuuje stosunek pracy na przyszłość, tj. doprowadza ono do powstania stosunku pracy, jaki istniał przed zakwestionowanym rozwiązaniem umowy o pracę, nie unieważnia ono natomiast bezprawnego oświadczenia pracodawcy z mocą wsteczną od momentu, w jakim oświadczenie to zostało złożone.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.