Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

27-07-2015

Obowiązek wskazania rzeczywistej i konkretnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

SN ponownie wskazał, że przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę musi być rzeczywista i konkretna a pracownik powinien dowiedzieć się o niej już z pisma rozwiązującego umowę o pracę – szczególnie gdy umowa zostaje rozwiązana niezwłocznie (art. 52k.p.). Dodatkowo podniósł, że naruszenie nieskonkretyzowanej zasady (obowiązku) lojalności pracowniczej ani spowodowana tym utrata zaufania do pracownika, który podjął działalność konkurencyjną, na ogół nie usprawiedliwia natychmiastowego pozbycia się pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., chyba że w konkretnych okolicznościach sprawy doszło do wykazanego kwalifikowanego naruszenia żywotnych lub istotnych interesów pracodawcy, a naruszenia te powinny zostać wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015r., sygn. akt II PK 158/14

Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym (art. 30 § 3 k.p.), a sądy pracy nie mają obowiązku domyślania się ani procesowego poszukiwania, choćby na wniosek pozwanego, konkretnych przyczyn zaskarżonego sposobu rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli takie przyczyny nie zostały wskazane pracownikowi w pisemnym oświadczeniu pracodawcy.
Jeżeli strony stosunku pracy nie zawarły umowy o zakazie konkurencji, to naruszenie "szczególnej zasady lojalności pracownika względem pracodawcy" i/lub związana z tym utrata zaufania do pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) tylko wtedy, gdyby doszło do kwalifikowanego naruszenia istotnych interesów pracodawcy, które mogły narazić go na powstanie szkody i pod warunkiem objęcia takich zarzutów wskazanymi pracownikowi przyczynami natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.