Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

24-08-2015

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w okresie jego choroby.

Kodeks Pracy nie zabrania rozwiązania Umowy o pracę w trybie art. 52 KP (tzw. Zwolnienie dyscyplinarne – z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia) w okresie choroby pracownika.

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt I PK 291/07

Teza
Nie ma kodeksowego zakazu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w okresie jego choroby.

Sąd Najwyższy wskazał, że rozwiązanie „umowy z winy pracownika jest możliwe w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Przewidziany w Kodeksie pracy zakaz dotyczy wyłącznie wypowiadania umów o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 41 KP). Nie ma natomiast kodeksowego zakazu rozwiązywania umowy o pracę z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w okresie jego choroby.” Powyższa teza oznacza, że jeżeli zachowanie pracownika nosi znamiona ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, a wskazana przyczyna rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest rzeczywista i konkretna, to można rozwiązać stosunek pracy w trybie art. 52 KP, nawet jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym.