Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

07-09-2015

Pracownik dostanie odprawę, jeśli rozwiąże umowę w trybie art. 55 § 1(1) KP, czyli z wyłącznej winy pracodawcy

SN potwierdził jednoznacznie, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, jeśli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania tej umowy.

W dniu 2 lipca 2015 r. SN w odpowiedzi na pytanie:
„Czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 (1) kodeksu pracy uprawnia do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r., poz. 192)?” podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 4/15), w której orzekł, że:

„Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.”

Powyższa uchwała potwierdza, że jeśli pracodawca narusza podstawowe obowiązki wobec pracownika, np. poprzez niewypłacanie wynagrodzenia, to rozwiązanie Umowy przez pracownika powinno się traktować tak, jakby to pracodawca rozwiązał umowę, a w efekcie pociąga za sobą skutki, jakie są związane z rozwiązaniem Umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem, zgodnie z art. 55 § 3 KP. W związku z tym, skoro wina leży po stronie pracodawcy, to pracownikowi należy się odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r., poz. 192 z późn. zm.).