Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

22-09-2015

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim.

SN potwierdza, że pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownicy o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego) bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i nie może uzależnić go od wykonania badań kontrolnych, potwierdzających zdolność do pracy.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 marca 2011 r., sygn. Akt II PK 240/10

Teza:

Z art. 229 § 2 KP nie można wywodzić obowiązku przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy przez pracownicę rozpoczynającą urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 KP) wykorzystanym bezpośrednio po zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Powyższe orzeczenie zapadło w sprawie pracownicy, która po rozpoczęciu urlop macierzyńskiego złożyła wniosek o udzielenie zaraz po nim zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca wezwał tą pracownicę na jeden dzień do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, żeby odebrała skierowanie na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia jej zdolności do pracy. Pracownica nie stawiła się na wezwanie pracodawcy, który w efekcie zastosował wobec niej zwolnienie dyscyplinarne.

Jednakże Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że pracodawca musi respektować wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po upływie urlopu macierzyńskiego.
Zdaniem SN przepis art. 229 § 2 KP dotyczy pracownika, który po zwolnieniu lekarskim trwającym ponad 30 dni miałby faktycznie świadczyć pracę, a nie można wywodzić z tego przepisu obowiązku przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy przez pracownicę rozpoczynającą urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim.

Jak wskazuje SN w uzasadnieniu: „W niniejszej sprawie wobec obowiązku pracodawcy udzielenia urlopu wypoczynkowego zgodnie z wnioskiem, powinność poddania się badaniu kontrolnemu nie była jeszcze zaktualizowana a pracodawca nie mógł żądać, aby powódka poddała się temu badaniu w okresie urlopu wypoczynkowego. Badania takie powinny być bowiem wykonywane, zgodnie z art. 229 § 3 KP, w miarę możliwości w godzinach pracy, z czego wynika wniosek, że generalnie (także wówczas, gdy nie mogą być wykonane w godzinach pracy, np. z uwagi na pracę w godzinach nocnych) powinny one być wykonywane w dniach pracy, co wyklucza możliwość żądania od pracownika ich wykonywania w okresie urlopu wypoczynkowego. Zachowaniu powódki nie można przypisać zatem cech bezprawności, a to przesądza o bezpodstawności rozwiązania stosunku pracy.”

SN stwierdził, że w tym wypadku nie było żadnego zagrożenie bezpieczeństwa i higieny, skoro pracownica po urlopie macierzyńskim poszła na urlop wypoczynkowy, dlatego nie było podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego.