Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

20-10-2015

Ochrona przedemerytalna w umowach na czas określony

W wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. SN stwierdził, że pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, podlega ochronie przedemerytalnej również jeśli jego umowa o pracę na czas określony wygasa przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Tym samym SN wyraził odmienne niż wcześniej stanowisko w tym zakresie.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. Akt II PK 50/14

Teza:
I. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony podlega ochronie przedemerytalnej, nawet jeśli zawarta umowa wygasa przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

II. 1. Prawidłową jest wykładnia prowadząca do stwierdzenia, że ochrona zatrudnienia z art. 39 KP zakazuje wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zawartej na czas upływający przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego. Stosowanie tej regulacji (ochrony zatrudnienia) warunkują tylko dwa warunki. Pierwszy to osiągnięcie wieku przedemerytalnego, który jest krótszy od wieku emerytalnego o 4 lata. Drugi to okres zatrudnienia, który umożliwia uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wykładnia art. 39 KP nie uprawnia do wprowadzenia dodatkowego warunku, że ochrona zatrudnienia obejmuje tylko umowy o pracę na czas określony, które zostały zawarte na czas nie krótszy niż pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego.

2. Nieuprawnione jest wnioskowanie, że skoro przepis art. 39 KP używa zwrotu „okres zatrudnienia”, to wszystkie warunki muszą być spełnione w konkretnym (jedynym) układzie, czyli w ostatnim zatrudnieniu pracowniczym (stosunku pracy). Punktem odniesienia dla wypowiedzenia (zdarzenia istotnego w sprawie) są tylko dwie kwestie, czyli czy pracownik osiągnął wiek, w którym brakuje mu nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego i czy okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Z regulacji nie wynika, że ochrona zatrudnienia obejmuje tylko tych, którzy umowę o pracę na czas określony mają zawartą co najmniej na czas do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku wyraził odmienne stanowisko w stosunku do wyroku z dnia … o sygn. akt, który prezentowaliśmy w Newsletterze Nr 4/2015

Tym razem SN stwierdził, że pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, podlega ochronie przedemerytalnej również jeśli jego umowa o pracę na czas określony wygasa przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Zdaniem SN art. 39 KP wprowadza tylko dwie przesłanki ochrony przed wypowiedzeniem w wieku przedemerytalnym, tj. osiągnięcie wieku krótszego od wieku emerytalnego o 4 lata oraz posiadanie okresu zatrudnienia, który umożliwia uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. Nietrafne natomiast według SN jest założenie, że ochronie podlegają tylko umowy o pracę na czas określony, które zostały zawarte na czas nie krótszy niż pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego.


Jak podkreślił SN z obowiązujących przepisów nie wynika, że ochrona zatrudnienia obejmuje tylko tych, którzy umowę o pracę na czas określony mają zawartą co najmniej na czas do osiągnięcia wieku emerytalnego.