Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

03-11-2015

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie przechodzi na pracodawcę w wyniku przejścia zakładu pracy.

SN uważa, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy należy do umów z zakresu prawa cywilnego, a nie prawa pracy.

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt III PZP 2/15

Teza
Artykuł 23[1] § 1 KP nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101[2] § 1 KP), zawartej z poprzednim pracodawcą.

W powyższej uchwale SN rozstrzygnął ostatecznie, że umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę i nie przechodzi ona na nowego pracodawcę w trybie art. 23 (1) § 1 KP. Aby pomiędzy pracownikiem a nowym pracodawcą taka umowa obowiązywała nadal, strony te muszą zawrzeć nową umowę. W efekcie przejęty pracownik nie może dochodzić od nowego pracodawcy odszkodowania.

SN zajął się tą kwestią w wyniku pytania prawnego przedstawionego przez sąd rozpatrujący sprawę w drugiej instancji, które brzmiało następująco:
„Czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa (art. 23[1] KP) stroną w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101[1] § 1 KP), która została zawarta z poprzednim pracodawcą.”

Na to pytanie SN odpowiedział przecząco. SN stanął na stanowisku, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową cywilnoprawną, a nie umową z zakresu prawa pracy. W efekcie uznał, że skoro w trybie art. 23 (1) § 1 KP na nowego pracodawcę przechodzą tylko zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, to nie dotyczy to umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Oznacza to, że zakaz konkurencji obowiązuje nadal przejętego pracownika i byłego pracodawcę.

Oczywiście powyższe rozstrzygnięcie dotyczy tylko przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, a nie sukcesji generalnej, która ma miejsce np. przy połączeniu spółek przez przejęcie na podstawie KSH – w takim przypadku „nowy” pracodawca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika i taka umowa nadal obowiązuje strony.

Warto podkreślić, że pracodawca zawierający umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinien pamiętać, aby w takich umowach przewidzieć możliwość wcześniejszego wypowiedzenia – w innym przypadku umowa taka wiąże przez okres jej obowiązywania, a jej wcześniejsze rozwiązanie co do zasady możliwe jest tylko w drodze porozumienia stron.