Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

17-11-2015

Umowa o pracę przez czynności konkludentne

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, ale ustawa nie przewiduje rygoru nieważności w przypadku niedochowania tej formy. Dlatego też dopuszczalne jest zawarcie Umowy o pracę w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 sierpnia 1977 r., sygn. akt I PRN 112/77

Teza
Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i zakładu pracy. Oświadczenie woli może być wyraźne i ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy Kodeksu pracy, bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy zakład pracy dopuszcza pracownika do wykonania pracy i płaci mu wynagrodzenie.

W przedstawionym orzeczeniu SN uznał, że umowa o pracę może być zawarta również poprzez czynności konkludentne, czyli w sposób dorozumiany. Kodeks pracy w art. 29 § 2 przewiduje, że umowę o pracę zawiera się na piśmie, jednak nie wprowadza rygoru nieważności, dlatego niezachowanie tej formy, samo w sobie nie powoduje nieważności umowy o pracę. W związku z tym dopuszczalne jest również zawarcie Umowy o pracę w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany. Zgodnie z art. 60 Kodeksu Cywilnego, w związku z art. 300 KP, osoba dokonująca czynności prawnej może wyrazić swoją wolę przez każde zachowanie, które wyraża jej wolę w sposób dostateczny. Aby nawiązać stosunek pracy strony muszą dojść do porozumienia w sposób dostateczny ujawnić wolę zawarcia umowy o pracę, o określonej treści. Jak wskazuje SN do zawarcia Umowy o pracę może dojść np., gdy pracodawca dopuści pracownika do wykonywania pracy, a pracownik tę pracę podejmie i otrzyma za nią wynagrodzenie. Powyższe stanowisko było wielokrotnie potwierdzane w późniejszych orzeczeniach SN.