Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

15-12-2015

Restytucja stosunku pracy po przywróceniu do pracy

Czy z pracownikiem zatrudnionym w wyniku przywrócenia do pracy należy zawrzeć nową umowę o pracę?


Odpowiedź:
Po przywróceniu do pracy stosunek pracy zostaje reaktywowany z mocy prawomocnego orzeczenia sądu przywracającego pracownika do pracy. Z brzmienia art. 45 Kodeksu pracy wynika, iż przywrócenie do pracy jest równoznaczne z restytucją rozwiązanego stosunku pracy. Skutek prawny orzeczenia sądu nastąpi od dnia zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, przy czym początek 7-dniowego terminu dla zgłoszenia gotowości do pracy liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy.
Jeżeli pracownik nie spełnia tego wymagania, to orzeczenie o przywróceniu do pracy nie wywiera skutków materialnoprawnych w zakresie reaktywowania stosunku pracy (tak Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów, z dnia 28.05.1976 r., V PZP 12/75, stanowiącej zasadę prawną).

Podobne stanowisko zawarte zostało w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r. (I PK 490/02), zgodnie z którym przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pracodawca nie musi ich ponownie określać przez wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagrodzenia i innych elementów treści stosunku pracy. A zatem pracownik powinien zostać zatrudniony na takim samym stanowisku, jakie zajmował poprzednio, i mieć możliwość wykonywania takiej samej pracy, otrzymując wynagrodzenie zgodne z obowiązującym u pracodawcy regulaminem lub taryfikatorem wynagrodzeń (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1997, I PKN 326/97).

Pracodawca nie może jednak zapomnieć o obowiązku ponownego zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.


Podstawa prawna:

Art. 45, 48 § 1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)