Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

05-01-2016

Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia i związane z tym prawa pracodawcy.

Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg już od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Pracodawca może jednostronnie udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia niezależnie od tego, która strona stosunku pracy dokonała wypowiedzenia.

1. Czy jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony złożone zostało w grudniu, to swój bieg rozpoczyna w styczniu? Od jakiej daty pracodawca może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 167(1) KP?
2. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik może zostać oddelegowany do innych obowiązków?

Odpowiedź:

1. Czy jeśli wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony złożone zostało w grudniu, to swój bieg rozpoczyna w styczniu? Od jakiej daty pracodawca może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 167(1) KP

Okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 167 (1) KP należy liczyć od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 KP (wyrok SN z 26.4.2011 r., II PK 302/10). Użyty we wskazanym przepisie zwrot "w okresie wypowiedzenia" należy rozumieć jako czas od dokonania wypowiedzenia (złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu) do upływu okresu wypowiedzenia (rozwiązania umowy o pracę). Urlop wypoczynkowy może być więc wyznaczony przez pracodawcę od następnego dnia po złożeniu przez pracownika wypowiedzenia lub od dnia następnego po złożeniu pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu.
W przedstawionej w pytaniu sytuacji możliwe jest więc udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego już w grudniu, ponieważ okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, a nie dopiero od stycznia (jak wskazano w pytaniu).
Należy przy tym pamiętać, że urlop wypoczynkowy za 2016 r. będzie przysługiwał w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w 2016 r.
Uzupełniająco dodam, że w okresie wypowiedzenia pracodawca uzyskuje uprawnienie do jednostronnego decydowania o wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego i ustaje obowiązek udzielenia urlopu zgodnie z planem urlopów uzgodnionym indywidualnie z pracownikiem. Co ważne udzielenie urlopu wypoczynkowego w terminie przypadającym w okresie wypowiedzenia powoduje powstanie po stronie pracownika obowiązku jego wykorzystania. Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w terminie przez niego wskazanym bez względu na złożenie przez pracownika wniosku o urlop. Warto podkreślić, że również pracownik może złożyć wniosek o udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia, natomiast pracodawca może odmówić udzielenia mu urlopu w tym terminie (w okresie wypowiedzenia) nawet wówczas, gdy pokrywa się on z ustaleniami poczynionymi wcześniej w planie urlopów lub indywidualnie z pracownikiem.

2. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik może zostać oddelegowany do innych obowiązków?

Nie ma przeszkód, aby w okresie wypowiedzenia oddelegować pracownika do innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP, zachowując wymogi wskazane w tym przepisie. Zgodnie z tym przepisem pracodawcy przysługuje jednostronne prawo zdecydowania o przesunięciu pracownika do innej pracy w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, z zastrzeżeniem, że nie może to trwać dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, co oznacza, że jeśli powierzenie obowiązków następuje na przełomie roku kalendarzowego, to powierzenie innej pracy może faktycznie nastąpić na okres 6 miesięcy (czyli trzy ostatnie miesiące roku i trzy pierwsze kolejnego roku). Takie przesunięcie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia i powinno odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Przepisy nie przewidują wyłączenia stosowania tego przepisu w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.