Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

16-02-2016

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie zleceniobiorcy podlega egzekucji w pełnej wysokości, chyba że komornik dokona ograniczenia egzekucji. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Pracy o ograniczeniu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Czy w przypadku ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorcy na podstawie art. 883 § 2 KPC mam zastosować kwotę wolną od potrąceń, czy ograniczenie w wysokości 50%?

Wynagrodzenie zleceniobiorcy co do zasady nie podlega ochronie przed potrąceniami, tak jak wynagrodzenie pracownika, i może zostać zajęte w całości. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy komornik ograniczy egzekucję. Komornik może tego dokonać zarówno wskazując wysokość ograniczenia, np. wskazując, że ogranicza egzekucję do 50% wynagrodzenia, albo powołując się na ograniczenie w trybie art. 833 § 2 KPC wskazując, że umowa zlecenia stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika i należy do niej stosować przepisy dotyczące ograniczenia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zawarte w Kodeksie Pracy. W powyższym przypadku dokonując potrącenia należy zastosować przepisy o maksymalnej wysokości potrąceń oraz o kwocie wolnej od potrąceń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie Pracy, z uwzględnieniem, że potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia, po odliczeniu obowiązkowych obciążeń (składek ZUS, zaliczki na podatek).

Zgodnie z art. 87 KP w przypadku wierzytelności alimentacyjnych, potrąceń dokonuje się w wysokości do 3/5 wynagrodzenia (czyli 60%) i nie znajduje tutaj zastosowania kwota wolna.

Z kolei w przypadku pozostałych wierzytelności (czyli sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne) potrąceń dokonuje się do wysokości połowy wynagrodzenia (50% wynagrodzenia), z zastrzeżeniem art. 87(1) § 1 pkt 1 KP, zgodnie z którym w takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zleceniobiorcy kwotę wolną należy obliczyć odrębnie dla zleceniobiorcy, stosując odpowiednie przepisy, czyli w szczególności uwzględniając takie koszty uzyskania przychodu, jakie są właściwe dla tego zleceniobiorcy.

Należy pamiętać, że potrącenia z tytułu alimentów i na zaspokojenie innych świadczeń nie mogą łącznie przekroczyć 3/5 wynagrodzenia.

Istotne jest, że ograniczenie potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma od organu egzekucyjnego. Pracodawca nie może sam decydować o ograniczeniu egzekucji w stosunku do zleceniobiorcy. W przypadku otrzymania takiego wniosku od zleceniobiorcy, pracodawca zobligowany jest przekazać go komornikowi celem rozpatrzenia, informując o tym zleceniobiorcę. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko komornik ma pełną wiedzę na temat prowadzonego postępowania egzekucyjnego i tylko komornik ma możliwość zweryfikowania, czy faktycznie dana umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania dłużnika. Jeśli pracodawca sam podejmie decyzję o ograniczeniu egzekucji, naraża się w takim przypadku na grzywnę.

Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101)
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)