Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-03-2016

Termin wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przepisy nie wskazują wprost terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednakże pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu rozwiązania umowy o pracę, więc z tym dniem to świadczenie staje się wymagalne i powinno zostać wypłacone.

Czy termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest tożsamy z dniem rozwiązania Umowy o pracę?

Kodeks pracy nie wskazuje wprost terminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jednakże można ten termin wywieźć z innych przepisów. W związku z tym, że pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu rozwiązania umowy o pracę, z tym dniem świadczenie to staje się wymagalne. Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.W wyrokach z dnia 5 grudnia 1996 r. (I PKN34/96) i z dnia 15 października 1976 r. (I PRN 71/76) Sąd Najwyższy przesądził o tym, że roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, bez względu na to, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy, staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy. W wyroku zaś z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00) Sąd Najwyższy stwierdził doprecyzował powyższe stanowisko i uznał, że wraz z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym samym dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po terminie wiąże się z możliwością dochodzenia przez pracownika odsetek za zwłokę oraz związane jest z ryzykiem poniesienia przez pracodawcę odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie bowiem z art. 282 par. 1 pkt 1) Kodeksu pracy kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.


Podstawa prawna: Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)