Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

19-04-2016

Zmiana informacji do Umowy o pracę

Nowelizacja przepisów w zakresie okresu wypowiadania umów terminowych spowodowała konieczność przekazania pracownikom zaktualizowanej informacji do umowy o pracę. To kiedy należy wręczyć pracownikowi nową informację do Umowy należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od tego, jak sformułowana była pierwotna informacja do Umowy.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie umów na czas określony oraz biorąc pod uwagę konieczność wystosowania nowych informacji do umowy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony proszę o informację kiedy taka informacja powinna trafić do pracownika i czy może być przekazana przed 22.08.2016r., tj przed upływem pół roku od daty zmiany przepisów?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami przejściowymi przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw).

Począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, stosownie do treści art. 36 § 1 k.p., podobnie jak umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące- jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Wynika to z art. 16 powołanej ustawy. Oznacza to, że w przypadku umów zawartych na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji (22 lutego 2016 r.) zakładowy staż pracy potrzebny do ustalenia długości okresu wypowiedzenia będzie liczony od dnia 22 lutego 2016 r. Tym samym 1 – miesięczny okres wypowiedzenia będzie obowiązywał dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy liczonych od dnia 22 lutego 2016 r., natomiast 3 –miesięczny okres wypowiedzenia – nastąpi dopiero po upływie 3 lat, licząc od tej daty.

Na podstawie art. 29 § 3 (1) k.p. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 § 3 (1) k.p.).

Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4 (w tym o obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia), o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Należy wskazać, że to kiedy faktycznie należy wręczyć pracownikowi nową informację do umowy o pracę trzeba rozpatrywać indywidualnie, w zależności od tego, jak sformułowana była pierwotna informacja do umowy, tj. czy była ona opisowa, czy odnosiła się wyłącznie do art. 33 k.p.

Co do zasady, w przypadku umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. 22 lutego 2016 r., zmiana warunków zatrudnienia w zakresie długości okresu wypowiedzenia nastąpi faktycznie po upływie 6 miesięcy, licząc od tej daty, tj. 22 sierpnia 2016 r. Bowiem dopiero wówczas wydłuży się okres wypowiedzenia (z 2 tygodni do 1 miesiąca) i pracodawca poinformuje pracownika o zmianie w warunkach zatrudnienia, w ciągu 1 miesiąca od wejścia w życie tej zmiany, zgodnie z treścią art. 29 § 3 (2) k.p.

Jeśli jednak w pierwotnej informacji o warunkach zatrudnienia określając termin wypowiedzenia odwołano się wyłącznie do art. 33 k.p. (zgodnie z treścią art. 29 § 3 (3) k.p.), wówczas, z tego względu, że od dnia 22 lutego 2016 r. powołany przepis już nie obowiązuje (został uchylony), należało niezwłocznie po wejściu w życie zmiany, tj. nie później niż do 22 marca 2016 r., zaktualizować w tym zakresie informację dodatkową i zastąpić uchylony przepis przepisem art. 36 § 1 k.p. Bowiem mimo, że okres wypowiedzenia jeszcze przez 6 miesięcy będzie wynosił 2 tygodnie, to inna będzie podstawa prawna.


Podstawa prawna:
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1220)