Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-01-2015

Czy błędne jest oznaczenie zajęcia komorniczego na świadectwie pracy w poniższy sposób: „Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie, sygn. akt 12/2014, 123/2013, 15/2012”?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 97§2 Kodeksu Pracy (Dz.U.2014.1502 j.t., z późn. zm.) „w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym”. Obowiązek ten precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.2011.251.1509), które określa wzór świadectwa pracy, zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest wskazać w pkt. 5 „Informację o zajęciu wynagrodzenia”, z oznaczeniem komornika i numeru sprawy egzekucyjnej oraz wysokości potrącanych kwot.

Jak widzimy przepisy te nie wskazują wprost jak należy „oznaczyć komornika”. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż owo oznaczenie komornika ma na celu wskazanie nowemu (przyszłemu) pracodawcy komornika, w celu zapewnienia ciągłości egzekucji i zapobieżeniu uchylania się dłużnika od egzekucji przez zmianę miejsca pracy. Z kolei art. 884§2 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t., z późn. zm.) nakłada na dotychczasowego pracodawcę obowiązek dokonania w świadectwie pracy wzmianki o zajęciu należności, a nawet przesłania nowemu pracodawcy (jeśli jest mu znany) zawiadomienia komorniczego i dokumentów dotyczących zajęcia wynagrodzenia, a także powiadomienia o tym fakcie komornika. §2 tego artykułu zobowiązuje nowego pracodawcę, któremu pracownik przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, do zawiadomienia wskazanego komornika oraz byłego pracodawcy o zatrudnieniu tego pracownika.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż w świadectwie pracy należy oznaczyć komornika w sposób na tyle wyraźny, aby nowy pracodawca bez problemu mógł się z nim skontaktować, tzn. podając imię, nazwisko, rejon działania komornika oraz sygnaturę sprawy (np. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Jan Kowalski, sygn. akt Km nr ….).

W konkluzji oczywisty wydaje się fakt, iż w praktyce wpisanie np. tylko informacji - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia będzie dużym utrudnieniem, gdyż w dużych miastach na takim obszarze może działać kilku komorników.