Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

02-02-2015

Jak dokonywać potrąceń zleceniobiorcy z zajęciem komorniczym, które to zajęcie zostało następnie ograniczone przez komornika? Czy z tego ograniczenia wynika, że wypłata do 1750 zł brutto nie podlega egzekucji i do tej kwoty nie należy dokonywać potrąceń?

Odpowiedź:

Co do zasady należności z umów cywilnoprawnych są egzekwowane przez komornika w całości. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy dochód z umowy zlecenia spełnia przesłanki wymagane przez art. 833 § 2 K.p.c. („świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania”), tzn. jest to regularny dochód zleceniobiorcy, będący podstawą jego codziennego utrzymania. W takim przypadku ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy przed potrąceniami komorniczymi będzie oparta o korzystniejsze dla zatrudnionego zleceniobiorcy przepisy Kodeksu pracy. Nie znajdą tu zastosowania regulacje o kwocie wolnej (która dotyczy ściśle wynagrodzenia pracowniczego), a jedynie o maksymalnej wysokości potrąceń. Dodatkowo, nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej potrąceniu części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty (art. 829 pkt 5 K.p.c.).

W świetle powyższego, kwota wynagrodzenia zleceniobiorcy do wartości 1750 zł brutto (minimalnego wynagrodzenia za pracę) wolna jest od potrąceń - analogicznie do wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Wskazuję jednocześnie, że o tym, czy można zastosować wynikające Kodeksu pracy zasady ochrony przed potrąceniami wynagrodzenia zleceniobiorcy decyduje komornik, a z wnioskiem o ograniczenie egzekucji może wystąpić do komornika dłużnik (zleceniobiorca) (nie zaś zleceniodawca).